Vragen over het Vlaams Parlement

Wie wordt Vlaams volksvertegenwoordiger?

Een kandidaat voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement die is verkozen, wordt Vlaams volksvertegenwoordiger.

De Vlaamse volksvertegenwoordigers leggen de eed af tijdens de installatievergadering op 18 juni 2019, na het onderzoek van de geloofsbrieven en de controle van de verkiezingsuitgaven.

Lees meer over wat er gebeurt na de verkiezingen

Wat zijn de rechten en plichten van een volksvertegenwoordiger?

De 124 leden van het Vlaams Parlement vertegenwoordigen de bevolking uit Vlaanderen en Brussel. Zij hebben een speciaal statuut zodat ze onafhankelijk beslissingen kunnen nemen. Dit komt dus neer op verschillende rechten maar ook plichten.

Een volksvertegenwoordiger

  • is ongebonden, mag bepaalde beroepen niet uitvoeren en moet zijn vermogen bekendmaken
  • mag niet vervolgd worden voor zijn mening en is hij/zij ook parlementair onschendbaar
  • is financieel-juridisch onafhankelijk en moet zich houden aan een deontologische code

Lees meer over de rechten en plichten van een volksvertegenwoordiger

Wat zijn fracties en hoe werken ze?

Na de verkiezingen vormen de verkozen volksvertegenwoordigers fracties. Meestal vormt elke partij een fractie. Een fractie kan ook bestaan uit verschillende partijen. Dat noemen we dan een technische- of kartelfractie.

Een fractie is dus een vrijwillig samenwerkingsverband waarbinnen het werk verdeeld wordt. Het opstarten van een fractie brengt verschillende voordelen met zich mee, zo is er bijvoorbeeld meer spreektijd.

Lees meer over fracties

Wat zijn politieke partijen?

Een politieke partij is een vereniging van natuurlijke personen die deelneemt aan de verkiezingen en zo invloed wil uitoefenen op het beleid. De partij stelt een programma op met daarin de zaken die ze willen bereiken.

Lees meer over politieke partijen

Hoe werkt de plenaire vergadering?

Tijdens de plenaire vergadering op woensdagmiddag vergaderen alle volksvertegenwoordigers samen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement komen om te vergaderen. Ze debatteren er, stellen vragen aan de ministers en stemmer er over decreten, resoluties en moties van het parlement.

Lees meer over de plenaire vergadering - Bekijk wie waar zit in de plenaire vergadering

Hoe werken de commissies?

Een commissie bestaat uit een beperkte groep volksvertegenwoordigers die zich in een bepaald onderwerp gespecialiseerd hebben, bijvoorbeeld onderwijs. Volksvertegenwoordigers bereiden er voorstellen van decreet voor en gaan dieper in op een bepaald onderwerp.

Lees meer over commissies

Wanneer vinden de vergaderingen plaats?

Op de parlementaire kalender kan je alle geplande vergaderingen raadplegen. De commissievergaderingen vinden meestal plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. De plenaire vergadering op woensdagnamiddag.

Lees meer over parlementaire vergaderingen

Hoe wordt een regering aangesteld?

Partijen die samen een meerderheid in het Vlaams Parlement hebben, kunnen een nieuwe Vlaamse Regering vormen. Meestal neemt de partij die de meeste zetels heeft behaald het initiatief om te onderhandelen.

De onderhandelaars van de partijen die een regering vormen stellen een regeerakkoord op en stellen de ministers van de Vlaamse Regering voor.

Lees meer over de aanstelling van een regering

Hoe wordt een regering gecontroleerd?

De controle van de Vlaamse Regering is een van de belangrijkste taken van het Vlaams Parlement. De parlementsleden stellen vragen aan de regering, houden interpellaties en geven commentaar. Als het parlement geen vertrouwen meer heeft in de regering kan ze die ontslaan.

Lees meer over de controle van een regering

Hoe kan het parlement het beleid van de regering sturen?

Het Vlaams Parlement kan het beleid van de regering op twee verschillende manieren sturen:

  • Ze kunnen een resolutie maken,  een officieel standpunt van het parlement.
  • Ze kunnen een themadebat houden, een grondig debat over een probleem in de samenleving.

Lees meer over hoe het parlement het beleid van de regering kan sturen

Hoe komt een decreet tot stand?

Een decreet is een Vlaamse wet. Zowel de regering als de volksvertegenwoordigers kunnen een nieuw decreet voorstellen. Decreten moeten altijd door het parlement goedgekeurd worden. De volksvertegenwoordigers hebben hierover het laatste woord.

In decreten worden de algemene regels voor de samenleving en de werking van de overheid vastgelegd.

Lees meer over hoe een decreet tot stand komt

Hoe komt een begroting tot stand?

Een begroting is een wettelijke regeling van de (geschatte) inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor één jaar.

Lees meer over hoe een begroting tot stand komt

Hoe houdt het parlement hoorzittingen? En wat zijn gedachtewisselingen?

Een hoorzitting wordt gehouden als een commissie beslist specialisten te raadplegen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een voorstel van decreet.

Een commissie kan ook vinden dat ze een bepaald onderwerp moet bespreken, zonder dat er een initiatief (decreet of resolutie) over is ingediend, of een vraag wordt gesteld. In dat geval spreken we van "gedachtewisseling".

Lees meer over hoorzittingen en gedachtewisselingen

Wat zijn verzoekschriften, en kan ik dat ook zelf indienen?

Een verzoekschrift of een petitie is een brief, gericht aan het Vlaams Parlement, waarin je een verzoek formuleert om het beleid of een decreet te wijzigen.

Iedereen kan het parlement verzoeken om een concreet voorstel te bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen. Dat recht, het petitierecht, is een vorm van rechtstreekse democratie. Je verzoek zal dan behandeld worden.

Lees meer over verzoekschriften